Karta danych bezpieczeństwa (FF)

Data wydania: 27 lutego 2013 r.

Nazwa produktu: płyta do izolacji termicznej FINNFOAM XPS; inne nazwy: Finnfoam F-200, Finnfoam F-300, Finnfoam F-400, Finnfoam F-500, Finnfoam F-700 (oznaczenia na krawędzi profilu: FI, FL, FK, CW, DRAIN)

1. Produkt i producent

1.1. Nazwa handlowa: Płyta do izolacji termicznej FINNFOAM XPS

1.2. Zastosowanie materiału lub produktu: Izolacja termiczna

1.3. Identyfikacja producenta, importera lub innego podmiotu biznesowego

Producent: UAB Finnfoam

Kokybės g. 5

LT-54469 Biruliškių k., Kauno r.

Litwa

Tel. +370 403 800

E-mail: [email protected]

2. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie został zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

3. Skład/informacja o składnikach

Płyty Finnfoam składają się przejrzystego polistyrenu przypominającego wyglądem szkło, substancji rozpraszającej (dwutlenek węgla), środka pianotwórczego, czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz barwników.

4. Środki pierwszej pomocy

Brak specjalnych instrukcji

5. Ochrona przeciwpożarowa

5.1. Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, suche substancje chemiczne, normalnie stosowane piany gaśnicze, dwutlenek węgla, koc przeciwpożarowy.

5.2. Postępowanie w przypadku pożaru: Odizolować strefę zagrożenia i zapobiec dostępowi nieupoważnionych osób. Rozpylić mgłę wodną lub pianę w celu ugaszenia pożaru. W przypadku stopienia materiału nie rozpylać środka gaśniczego bezpośrednio na materiał. Dokładnie zmoczyć materiał, aby zapewnić jego ochłodzenie i zapobiec ponownemu zapłonowi. Rozpylić wodę na otoczenie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.

5.3. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: Wymagany jest aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem oraz odpowiedni sprzęt gaśniczy. W przypadku braku środków ochrony indywidualnej gasić pożar z miejsca zapewniającego ochronę i/lub bezpiecznej odległości.

5.4. Zagrożenia pożarem i wybuchem: Cięcie mechaniczne, szlifowanie i piłowanie mogą prowadzić do zapylenia. Unikać nagromadzenia pyłu, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pyłowego. Produkt jest palny i należy go chronić przed otwartym ogniem oraz innymi źródłami wysokiej temperatury.

5.5. Produkty spalania: Woda, dwutlenek węgla, para wodna oraz niewielka ilość tlenku węgla i monomerów węglowych.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Materiał zebrać mechanicznie.

7. Postępowanie z produktem i magazynowanie

7.1. Postępowanie z produktem: Cięcie mechaniczne, szlifowanie i piłowanie mogą prowadzić do zapylenia. Unikać nagromadzenia pyłu, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pyłowego. Produkt jest palny i może stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprawidłowego postępowania z nim lub nieprawidłowego montażu. Po zamontowaniu produkt należy chronić zgodnie z krajowymi wymogami budowlanymi oraz wytycznymi dotyczącymi produktu.

7.2. Magazynowanie: Podczas transportu, magazynowania, montażu i użytkowania produkt nie może być wystawiany na otwarty ogień lub inne źródła zapłonu. W przypadku magazynowania przez dłuższy okres płyty należy chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Kontrola narażenia:

Dla niektórych materiałów wchodzących w skład produktu określono wartości progowe narażenia w temperaturze pokojowej. Jednak w przypadku normalnego użytkowania poziom narażenia pozostaje znacznie poniżej wartości progowych.

8.2 Indywidualne środki ochrony:

Podczas mechanicznej pracy z produktem zalecane jest stosowanie okularów ochronnych. Wymagane są jednoczęściowe okulary ochronne (z osłonami bocznymi) zgodne z normą PN-EN 166 lub gogle ochronne o podobnych właściwościach. W przypadku obróbki cieplnej produktu zaleca się stosowanie aparatu oddechowego.

9. Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia: Stały

Barwa: Jasnożółta

Woń: Słaba charakterystyczna woń

Gęstość: Od 27 do 45 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie: Nie

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach: Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach aromatycznych i organicznych

10. Stabilność i reaktywność

10.1 Stabilność/niestabilność:

Produkt jest termicznie stabilny w normalnych temperaturach użytkowania.

10.2 Materiały niezgodne:

Organiczne związki chemiczne, rozpuszczalniki na bazie węglowodorów

Maksymalna temperatura użytkowania: +75°C

11. Informacje toksykologiczne

11.1. W przypadku połknięcia: Wypadki polegające na połknięciu produktu są mało prawdopodobne ze względu na formę fizyczną produktu. W przypadku połknięcia niewielkich ilości produktu nie przewiduje się żadnych skutków ubocznych.

11.2. Drogi oddechowe:

Podczas mechanicznej obróbki produktu powstaje pył, który może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych (nos, gardło). Dym i opary uwalniane w czasie obróbki cieplnej, np. podczas cięcia gorącym drutem, mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych.

11.3. Oczy:

Produkt w stanie stałym lub pył powstający podczas obróbki mechanicznej produktu mogą powodować podrażnienie.

12. Szkodliwy wpływ na środowisko

Brak znanego wpływu.

13. Postępowanie z odpadami

Materiał należy poddać recyklingowi z wykorzystaniem wszelkich możliwych metod. Jeśli recykling materiału jest niemożliwy, utylizować zgodnie z wytycznymi lokalnych władz, np. przez dostarczenie materiału do zatwierdzonego składowiska odpadów, spalarni odpadów lub zakładu przetwarzania odpadów.

Opakowanie nadaje się do recyklingu.

14. Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Brak specjalnych wymagań.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Etykieta ostrzegawcza: Nie wymaga..

16. Inne informacje

Zastosowanie: Produkt jest materiałem do izolacji termicznej.

Firma Finnfoam zaleca, aby wszyscy klienci i/lub odbiorcy niniejszej karty charakterystyki zapoznali się z arkuszem danych oraz, jeśli jest to wymagane, skonsultowali się z profesjonalistą w celu pełnego zrozumienia informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz zagrożeń związanych z produktem. Przepisy prawne mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Odpowiedzialność za upewnienie się, że wszelkie działania są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi spoczywa na kupującym/użytkowniku. Dane zawarte w karcie charakterystyki mają zastosowanie wyłącznie dla produktu w formie dostarczanej przez producenta. Producent nie ma kontroli nad warunkami użytkowania produktu, dlatego odpowiedzialność za określenie odpowiednich warunków do bezpiecznego użytkowania produktu ponosi kupujący/użytkownik. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść kart charakterystyki otrzymanych z innych źródeł. W przypadku niepewności w zakresie pochodzenia karty charakterystyki należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać najnowszą wersję karty charakterystyki.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na aktualnie dostępnych danych.

Karta charakterystyki XPS

Polish