Karta danych bezpieczeństwa (PIR)

Data: 8 marca 2016 r.

Ta karta Charakterystyki Produktu została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2015/830 Komisji Europejskiej z dnia 28 maja 2015 r., zamieniającym (WE) nr. 1907/2006 Rozporządzenie (REACH) Parlamentu Europejskiego i Rady rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń materiałów.

ROZDZIAŁ 1. Identyfikacja materiału/mieszaniny i przedsiębiorstwa/firmy

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: „FF-PIR” płyta izolacyjna.

1.2. Ustalone sposoby używania i niezalecane sposoby używania materiału lub mieszaniny

Kategoria użycia dla regionu północnego (UCN) 13 Materiały budowlane
Używanie materiału/mieszaniny Płyta izolacyjna

1.3. Szczegółowa informacja odnośnie dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer

Nazwa firmy

„Finnfoam Oy“

Adres do korespondencji

Satamakatu 5

Kod pocztowy

FIN-24100

Miasto

Salo

Kraj

Finlandia

Tel. +358 2 777 300
E-mail [email protected]
Kod firmy (REGON) 0689386-6

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: Centrum informacji o zatruciach (Finlandia), dzwonić przez całą dobę: (09) 471977 lub (09) 4711
  Telefon szybkiej pomocy: 112

ROZDZIAŁ 2. Możliwe zagrożenia

2.1. Klasyfikacja materiały albo mieszaniny

Klasyfikacja wg CLP: Zgodnie z obowiązującym prawem dany produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania

Inna informacja oznakowania (CLP): Oznakowanie nie jest stosowane. Zgodnie z obowiązującym prawem dany produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.3. Inne niebezpieczeństwa

Inne niebezpieczeństwa: Nieznane.

ROZDZIAŁ 3. Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Materiał Identyfikacja Klasyfikacja Skład
Izocyjanian CAS Nr.: 9016-87-9

Ostra toksyczność 4 kat.; H332

Podrażniający oczy 2, kat.; H319

STOT SE3; H335

Uczulenie dróg oddechowych 1 kat.; H334

Podrażniający skórę 2 kat.; H315

Uczulający skórę 1 kat.; H317

Kancerogenność 2 kat.; H351 STOT RE2; H373

40–60 %

Izopentan

CAS Nr.: 78-78-4

Palna ciecz 1 kat.; H224

Toksyczność aspiracyjna 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Przewlekła toksyczność dla organizmów wodnych 2 kat.; H411 EUH 066

 1–5 %

Pentan

CAS Nr.: 109-66-0   

Palna ciecz 1 kat.; H224

Toksyczność aspiracyjna 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Przewlekła toksyczność dla organizmów wodnych 2 kat.; H411 EUH 066

1–5 %

Trój (2 chloro-1-metyloetylo) fosforan

CAS Nr.: 13674-84-5

Synonimy: TCPP 

Ostra toksyczność 4 kat.; H302  1–5 %

Opis mieszaniny: Używane materiały są polimeryzowane do twardego polimerowego tynku. Opierając się na wynikach kilku przeprowadzonych badań stwierdza się, że produkt znajdujący się w stanie stałym nie wydziela niebezpiecznych substancji.

Cały tekst zasad bezpieczeństwa znajdziesz w 16 rozdziale.

ROZDZIAŁ 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne środki

W przypadku złego samopoczucia zwrócić się do lekarza.

Zatrucie oddechowe

Jeśli wystąpią objawy zatrucia, wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy nie ustępują albo objawiają się bardzo mocno, zwrócić się do lekarza.

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną powierzchnię skóry przemyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli pojawią się oznaki podrażnienia skóry, należy zwrócić się do lekarza.

Kontakt z oczami

Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody. Myć przez kilka minut, utrzymując powieki otwarte. W przypadku użycia soczewek kontaktowych, wyjąć je, jeśli to możliwe i dopiero przemyć oczy. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustępuje, należy zwrócić się do lekarza.

Połknięcie

NIE WOLNO wywoływać wymiotów. Poszkodowanego należy położyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić drożność dróg oddechowych. Zwrócić się do lekarza.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki (ostre i opóźnione)

Opóźnione objawy i skutki: Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia

Inna informacja: Leczyć objawowo.

ROZDZIAŁ 5. Środki przeciwpożarowe

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować substancje gaśnicze odpowiednie do gaszenia tworzyw sztucznych.

5.2. Specjalnie zagrożenia powodowane przez materiał lub mieszankę

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe: brak specyficznych niebezpieczeństw.

Niebezpieczne produkty spalania: dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO).

5.3. Zalecenia dla straży pożarnej

Środki ochrony indywidualnej: Strażacy powinni użyć odpowiednich środków bezpieczeństwa i autonomicznych masek tlenowych (SCBA).

ROZDZIAŁ 6. Środki usuwania awarii

6.1. Indywidualne środki ostrożności, środki ochronne i procedury szybkiej pomocy

Zasady ogólne: Nie dopuścić do wejścia do strefy zdarzenia osób postronnych albo nieposiadających odpowiednich środków ochronnych. Jeżeli to bezpieczne, postarać się powstrzymać rozprzestrzenianie. Zapewnić w miejscu zdarzenia odpowiednią wentylację.

Osobiste środki ochronne: Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Unikać wdychania oparów. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

6.2. Ekologiczne środki ostrożności

Środki ochrony środowiska: Nie stosuje się.

6.3. Procedury oraz środki izolacji i czyszczenia

Metoda czyszczenia: Nie stosuje się.

6.4. Odnośniki do innych działów

Inne wskazania:

Bezpieczne użytkowanie: Patrz rozdział 7.

  Środki ochrony osobistej: Patrz rozdział 7.
  Porządkowanie odpadów: Patrz rozdział 13.

ROZDZIAŁ 7. Użytkowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności związane z bezpiecznym użytkowaniem

Użytkowanie: Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów oraz kontaktu produktu ze skórą albo oczami. Podczas pracy z produktem stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności

Zalecenia odnośnie ogólnej higieny pracy: Używać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed każdą przerwą i po zakończeniu prac umyć ręce. Ubrania osobiste i ubrania powinny być przechowywane osobno. Zanieczyszczone ubrania należy koniecznie wyprać przed powtórnym użyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowanie, uwzględniając wszelkie niezgodności

Przechowywanie: Nie są przewidziane specjalne zalecenia odnośnie przechowywania.

Warunki bezpiecznego magazynowania

Środki techniczne i warunku magazynowania: Przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.

7.3. Dokładna(-e) metoda(-y) ostatecznego użytkowania

Specjalne sposoby użytkowania: Brak informacji.

ROZDZIAŁ 8. Kontrola działania/ochrona osobista

8.1. Parametry kontroli

Graniczne wartości działania w środowisku pracy

Materiał

Identyfikacja

Wartość

TWA w ciągu roku

Izocyjanian CAS Nr.: 9016-87-9 15 min.: 0,035 mg/m3  2014
Izopentan CAS Nr.: 78-78-4

8 godz. okres referencyjny (TWA): 500 ppm

8 godz. okres referencyjny (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

 
Pentan CAS Nr.: 109-66-0

8 godz. okres referencyjny (TWA): 500 ppm

8 godz. okres referencyjny (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

 
Inna informacja odnośnie granicznych wartości DNEL/PNEC: Ocena bezpieczeństwa chemicznego odnośnie granicznych wartości produktu nie była wykonana, brak informacji o składnikach. Używane materiały polimeryzuje się do twardego polimerowego tynku. Opierając się o wyniki kilku przeprowadzonych badań, stwierdza się, że produkty znajdujące się w stanie stałym nie wydzielają szkodliwych substancji.

TWA – dynamiczne średnie ważenie

8.2. Kontrola działania

Środki ochronne zapobiegające skutkom

Środki techniczne zapobiegające skutkom: Zapewnić odpowiednią wentylację.

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie wentylacji w celu zmniejszenia natężenia tak, aby nie sięgało granicznych wartości, należy użyć maski tlenowej.

Typ urządzenia zalecany do stosowania: W sprawie doboru, użytkowania i stosowanych ograniczeń respiratora konsultować się z producentem.

Ochrona rąk

Ochrona rąk: Nie ma szczegółowych zasad odnośnie ochrony rąk, jednak zaleca się używanie rękawic.

Odpowiednie materiały: W sprawie doboru odpowiednich rękawic zwracać się do ich producenta.

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona oczu: W razie możliwości przedostania się produktu do oczu, należy zakładać okulary ochronne chroniące przed kurzem.

Ochrona skóry

Ochrona skóry (za wyjątkiem skóry rąk): Stosować ubrania ochronne.

Dodatkowe środki ochronne skóry: Po kontakcie z produktem umyć obszar zanieczyszczonej skóry.

Odpowiednia kontrola działania na środowisko

Kontrola działania na środowisko: Należy zapobiegać przedostaniu się produktu do systemu kanalizacji i wodociągów oraz gleby.

ROZDZIAŁ 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Materiał stały.

Kolor

Zielony.

Zapach

Bezwonny.

Uwagi, graniczna wartość zapachu

Nie dotyczy.

Uwagi, pH (danego produktu) Nie ustalono
Uwagi, temperatura topnienia/przedział temperatury topnienia Nie ustalono
Uwagi, temperatura wrzenia/przedział temperatury wrzenia Nie ustalono
Uwagi, temperatura zapłonu Nie ustalono
Uwagi, szybkość parowania Nie ustalono
Palność (materiał stały, gaz) Około 300 °C
Uwagi, granice wybuchu Nie ustalono
Uwagi, ciśnienie pary Nie ustalono
Uwagi, gęstość pary Nie ustalono
Rozpuszczalność w wodzie Nie rozpuszcza się w wodzie.
Uwagi, współczynnik podziału: n-oktanol/woda Nie ustalono
Samozapłon Wartość: około 400°C
Uwagi, temperatura rozkładu Nie ustalono

Uwagi, lepkość

Nie ustalono
Właściwości wybuchowe

Produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające Produkt nie jest klasyfikowany jako utleniający się.

9.2. Inna informacja

Inne właściwości fizyczne i chemiczne

Opis: Brak danych

ROZDZIAŁ 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność: Przy zwyczajnych warunkach przechowywania i użytkowania, produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność: Stabilny przy zwyczajnych warunkach przechowywania i użytkowania.

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji

Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nieznana

10.4. Warunki do unikania

Warunki do unikania: Nie są podane zalecenia.

10.5. Niedopasowane materiały

Materiały do unikania: Grupy niedopasowanych materiałów nie są ustalone.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu: W razie zapalenia produktu lub po jego przegrzaniu mogą wydzielić się szkodliwe związki (dwutlenek węgla, tlenek węgla).

ROZDZIAŁ 11. Informacja toksykologiczna

11.1. Informacja o działaniu toksylogicznym

Informacja toksylogiczna:

Inne toksylogiczne dane: Używane materiały są polimeryzowane do twardego polimerowego tynku. Opierając się o wyniki przeprowadzonych badań, ostateczny stały produkt nie wydziela szkodliwych substancji, mogących zaszkodzić zdrowiu. Produkt nie jest klasyfikowany jako silnie toksyczny.

Możliwe ostre działanie

Kontakt ze skórą: Produkt nie klasyfikuje się jako podrażniający albo żrący skórę.

Kontakt z oczami: Produkt nie klasyfikuje się jako podrażniający albo uszkadzający oczy.

Niebezpieczeństwo aspiracji: Produkt nie klasyfikuje się jako powodujący niebezpieczeństwo aspiracji.

Działanie opóźnione/wtórne

Uczulenie: Produkt nie klasyfikuje się jako uczulający skórę albo drogi oddechowe.

STOT – jednorazowe działanie: Produkt nie klasyfikuje się jako toksyczny dla konkretnego narządu, na który działa w przypadku jednokrotnego działania.

STOT – wielokrotne działanie: Produkt nie klasyfikuje się jako toksyczny dla konkretnego narządu, na który działa w przypadku wielokrotnego działania.

Kancerogenność, mutagenność albo toksyczność reprodukcyjna

Kancerogenność: Produkt nie klasyfikuje się jako kancerogenny.

Mutagenność: Produkt nie klasyfikuje się jako mutagenny.

Toksyczność reprodukcyjna: Produkt nie klasyfikuje się jako toksyczny reprodukcyjnie.

Objawy działania

Inna informacja: Brak informacji o dowolnym innym działaniu na zdrowie.

ROZDZIAŁ 12. Informacja ekologiczna

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla organizmów wodnych: Danych o ekologicznej toksyczności produktu brak.

12.2. Wytrzymałość i rozkład

Wytrzymałość i rozkład: Brak danych.

12.3. Potencjał bioakumulacyjny

Potencjał bioakumulacyjny: Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność: Brak danych.

Opis, rozpuszczalność w wodzie: Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT: Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie była wykonana, brak informacji o składnikach.

12.6. Inne niepożądane działanie

Informacja o wpływie na środowisko, uogólnienie: Danych o działaniu produktu na środowisko brak. Produkt nie klasyfikuje się jako niebezpieczny dla środowiska. Należy zapobiegać przedostaniu się produktu do systemu kanalizacji i wodociągów oraz gleby.

ROZDZIAŁ 13. Utylizacja odpadów

13.1. Metody utylizacji odpadów

Produkt klasyfikuje się jako niebezpieczny odpad: Nie

Inna informacja: Utylizować, przestrzegając lokalnego i państwowego prawa.

ROZDZIAŁ 14. Informacja o wywożeniu

14.1. Numer JT

Uwagi: Dla produktu nie stosuje się klasyfikacja wywozu.

14.2. JT poprawna nazwa ładunku

14.3. Klasa niebezpieczeństwa transportowania

14.4. Grupa opakowań

14.5. Niebezpieczeństwo dla środowiska

Uwagi: Produkty nie są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska.

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkowników

Specjalne środki ostrożności dla użytkowników: Brak specjalnych środków ostrożności.

14.7. Transport ładunków bez opakowania wg załącznika II MARPOL 73/78 i kodeksu IBC. Dodatkowa informacja.

Dodatkowa informacja: Nie dotyczy.           

ROZDZIAŁ 15. Informacja o regulacji

15.1. Akta prawne dotyczące ochrony zdrowia i środowiska powiązane z konkretnym materiałem lub mieszanką

Akta prawne i regulacje: Specjalne regulacje nie są stosowane.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie wykonano.

ROZDZIAŁ 16. Inna informacja

Spis powiązanych fraz związanych z niebezpieczeństwem (rozdziały 2 i 3).

H373 Możliwe zagrożenie dla narządów, jeżeli substancja działa długo albo wtórnie. H302 Szkodliwa po połknięciu.

H304 Połknięcie bądź przedostanie się do dróg oddechowych mogą być śmiertelne.

H336 Może spowodować uczucie senności albo zawroty głowy.

H315 Podrażnia skórę.

H335 Może podrażniać drogi oddechowe.

H332 Szkodliwa po aspiracji.

H317 Może spowodować alergiczną reakcję skóry.

EUH 066 Wtórne działanie może spowodować wysychanie lub łuszczenie skóry.

H334 Po aspiracji może spowodować reakcję alergiczną, objawy astmy albo utrudniać oddychanie.

H351 Możliwe powodowanie nowotworu.

H224 Ciecz i para łatwopalne.

H411 Substancja toksyczna dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe zmiany.

H319 Powoduje mocne podrażnienie oczu.

Zalecenia odnośnie szkoleń Przeczytać kartę danych bezpieczeństwa.
Ważne źródła danych, na podstawie których przygotowano kartę danych bezpieczeństwa

Informacja o produkcie przedstawiona przez producenta produktu.

Dekret w sprawie koncentracji określanych jako szkodliwe (268/2014) (HTP-arvot 2014 r.)

Wersja 1
Za kartę danych bezpieczeństwa odpowiedzialna jest firma „Finnfoam“ Oy
 
 
 
 
Polish